Deiligst.no

LLINDAA 38 / OSLO

Trenger chips! Noen gavmilde her som har?

MISSBABYX.. 30 / ASKIM

God morgen alle sammen 😊 Har alle hatt en super helg?

VIRREVIRR... 30 / TRONDHEIM

ALJE95 22 / BODø

ka skjer folkens?

DANSKEN89 28 / ASKIM

w0ppa! skål :D

Generelle betingelser og vilkår for Deiligst.no

1.0 Generelt

Under navnet Deiligst.no tilbyr Digitaltech registrerte brukere muligheten til å benytte disse tjenestene i form av å kommunisere med andre brukere fra egen datamaskin ("PC") via Internett. For disse tjenestene, heretter kalt "Deiligst.nos tjenester", gjelder følgende generelle vilkår, hvis ikke annet skriftlig foreligger mellom brukeren ("Kunden") og Deiligst.no.

2.0 Kort beskrivelse av tjenesten.

Forutsatt at kunden har nødvendig kunnskap for å kunne koble seg til Internett, tilbyr Deiligst.no muligheten til å stemme på andre brukere eller kommunisere med disse. Kunden kommer til å legge ut informasjon om seg selv som vil være lagret hos Deiligst.no. Deiligst.no omfatter ikke den teleforbindelse som kunden trenger for tilkobling til Deiligst.no via Internett. For denne teleforbindelse gjelder de vilkår og den avgift som kommer fra den operatøren som legger opp teleforbindelsen.

3.0 Kundens forpliktelser

 • 3.1 Kunden forplikter
  • a) fortløpende å oppdatere de avgifter som kreves for å kunne kobles til Deiligst.No.
  • b) å ikke benytte Deiligst.Nos tjenester på et vis som strider mot loven eller skikk og bruk.
  • c) å ikke benytte Deiligst.Nos tjenester på et vis som virker støtende.
  • d) å ikke benytte Deiligst.Nos tjenester på en måte som medfører skade eller annen ubeleilighet for Deiligst.No eller tredje part.
  • e) hvis det kreves, å innhente tillatelse fra enkeltpersoner eller myndigheter for å via Deiligst.Nos tjenester overføre og lagre informasjon eller tilby visse varer og/eller tjenester.
  • f) ved bruk av Deiligst.Nos tjenester ikke å benytte utstyr eller programvare som ikke oppfyller de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
 • 3.2 Kunden garanterer videre at det materialet som kunden sender eller lagrer på sin Adresse ikke bryter med opphavsretter, patent, rett til varemerke og andre immaterielle rettigheter.

4.0 Kundens rettigheter

Kunden har rett til når som helst å si opp sin avtale med Deiligst.No, og informasjon om kunden vil da slettes så fort dette lar seg gjøre. Oppsigelsen skal skje per post, fax eller e-post.

5.0 Deiligst.No rettigheter

 • 5.1 Deiligst.No loggfører bruken av alle sine tjenester. Denne loggføringen skjer ved hjelp av IP-nummer, dato og tidspunkt.
 • 5.2 Deiligst.No kan etter politiets henvendelse gi politiet tilgang til å granske det materialet som sendes, mottas eller lagres gjennom våre tjenester.
 • 5.3 Hvis materialet eller informasjonen som kunden sender eller lagrer gjennom Deiligst.Nos tjenester ikke oppfyller de vilkår som faller inn under denne avtalen med Deiligst.No har Deiligst.No rett til umiddelbart å koble kunden bort fra Deiligst.Nos tjenester.
 • 5.4 Deiligst.No har ingen skyld hvis det videreformidles materiell eller informasjon som etter Deiligst.No oppfatning strider mot skikk og bruk eller som risikerer å vekke forargelse eller virker støtende.
 • 5.5 Hvis Deiligst.No beslutter å opphøre har Deiligst.No rett til med to ukers varsel via e-post til Kundens adresse å stenge Deiligst.Nos tjenester.

6.0 Tilhørighet

 • 6.1 For benyttelse av alle av Deiligst.Nos tjenester har kunden en brukeridentitet og et passord. Kunden forplikter seg til å ikke gi bort passordet, og til å benytte brukerindentitet og passord på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til opplysningene.
 • 6.2 Kunden skal umiddelbart melde til Deiligst.No hvis det kan mistenkes at uvedkommende kjenner til kundens brukeridentitet og passord.

7.0 Kundetjeneste

Deiligst.No tilbyr en kundetjenestefunksjon ved å klikke på kontakt oss lenken nederst på siden. Der svarer vi på spørsmål som oppstår rundt bruken av Deiligst.Nos tjenester.

8.0 Avgiftsfritt

Deiligst.No tilbyr Deiligst.Nos tjenester gratis.

9.0 Endringer

 • 9.1 For å fortsette å utvikle Deiligst.Nos tjenester forbeholder Deiligst.No seg retten til å foreta endringer av tjenestens utforming, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, system og øvrige funksjoner m m.
 • 9.2 Deiligst.No forbeholder seg retten til fortløpende å endre vilkår i denne avtalen. Kunden kommer til å få beskjed om slike endringer ved at slike endringer blir reklamert under [Nytt på Deiligst.no].

10.0 Ansvarsbegrensninger

 • 10.1 Deiligst.No har kun ansvaret for skade som Deiligst.No har forårsaket gjennom grov uaktsomhet og Deiligst.Nos ansvar er begrenset til erstatning for kundens direkte utgifter.
 • 10.2 Deiligst.No har, uberørt av hva som er sagt ovenfor, ikke noe ansvar for kostnader, skader eller annet som kan oppstå som følge av dataproblemer, materiell eller informasjon utvekslet på Deiligst.Nos tjenester. Deiligst.Nos ansvar er videre under hver tolvmånedersperiode begrenset til et beløp som ikke overstiger 1.500 kr.
 • 10.3 Varsel om erstatning kan ikke gjøres gjeldende med mindre varsel er gitt innen ett (1) er fra den dag kunden har fått eller burde fått kjennskap til den omstendighet varselet er grunnet på.

11.0 Grunner til løsing fra avtalen

 • 11.1 Hvis en av partene forhindres i å holde sin del av avtalen, eller blir mye dyrere på grunn av omstendigheter som partene ikke kunne rede over som brann, krig, mobilisering eller militærinnkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser, feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av ting beskrevet ovenfor eller forstyrrelser i forbindelse med tusenårsskiftet, skal dette være grunner til løsing fra avtalen som medfører fremflytting av tidspunkt for prestasjoner til en rimelig tid etter hindrets opphold.
 • 11.2 Hvis avtaleoverholdelse i stor grad forhindres lengre enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til skriftlig å fratre avtalen.
 • 11.3 Den part som ønsker å befris fra kontrakten pga. overnevnte omstendigheter skal straks underrette den andre part om dette. Motsvarende gjelder når omstendighetene opphører.

12.0 Overlatelse

Kunden har ikke rett til, uten Deiligst.Nos skriftlige samtykke, helt eller delvis å overlate sine rettigheter og forpliktelser som følge av denne avtalen til en annen. Deiligst.No har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til et annet firma tilsvarende Deiligst.No. Videre har Deiligst.No rett til å kreve underleverandører for utestående beløp.

13. Lover

Denne avtalen skal tolkes og gjelde i enighet med norsk lov uten å ta hensyn til norske regler som leder til at noen annen rett enn den norske skal gjelde.

14. Tvister

Tvister med bakgrunn i denne avtalen skal løses i norsk allmen domstol og Oslos tingrett skal være første instans.

15. Data

Tjenesten er basert på at du selv sørger for å beskytte dine konfidensielle data mot innsyn fra uvedkommende. Deiligst.no utøver ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av tjenesten og har heller intet ansvar for dette. Deiligst.no vil ikke overlate passord, brukernavn eller personlig informasjon til uvedkommende. Alt billedmateriale som sendes inn vil eies i sin fulle helhet av Deiligst.no, dvs Deiligst.no har full rett til å bruke dette i liknende sider i Norge/andre land, andre medium, reklame og mailutsendelser uten å hente inn samtykke fra brukeren. Hvis brukeren har slettet seg og sine innlegg i fra siden og varslet oss per epost/brev vil all bruk av bilde materialet som den brukeren har sendt inn opphøre. All personinformasjon(navn, etternavn, adresse) er nødvendig og lagres av sikkerhetsmessige årsaker i minimum ett år og minimum ett år etter at brukeren har slettet seg fra siden. IP-nummer lagres tilsvarende og vil kun bli overlevert ved forespørrelser fra korrekt instans i myndighetene, dette fordi Deiligst.no, som en noe mer utsatt side enn gjennomsnittet, ser en klar fordel ved å yte en ekstra innsats for å ivareta brukerenes sikkerhet på siden.

16. Markedsføring

Deiligst.no sikrer seg retten til å kunne benytte alle registrerte opplysninger om brukerne til markedsføringsformål. Når du er registrert vil du regelmessig motta e-mail eller SMS med tilbud fra Deiligst.no. Du kan på et senere tidspunkt reservere deg mot dette. Alle brukere av våre tjenester forplikter seg til ikke å sende meldinger som kan oppfattes som diskriminerende, injurierende, pornografiske eller ulovlige på annen måte. Vår portal kan ikke benyttes til annonsering. Det er heller ikke tillatt å sende samme melding til samme mottager gjentatte ganger, såkalt "spamming". Kommersielt bruk er ikke tillatt.